Wet DBA remt de vooruitgang

De heersende onrust en uiteenlopende problemen met betrekking tot de modelovereenkomst. Elke dag lezen we erover in de media. Er worden open brieven gepubliceerd die de staatssecretaris vragen om verandering. Tv-programma’s als Zondag met Lubach en Radar brengen Wet DBA in het blikveld van een breder publiek. Waar zit nu het probleem en wat is dan de oplossing?

In eerdere blogs en artikelen heb ik mijn verbazing en oprechte verontrusting omtrent de Wet DBA geuit. De vrees blijkt werkelijkheid te worden. Het lijkt staatssecretaris Wiebes niet te lukken om de inhurende partijen (1) gerust te stellen en rechtszekerheid te bieden omtrent de fiscale kwalificatie van ingehuurde professionals.

Het echte probleem

Het stelsel van modelovereenkomsten is niet het probleem. Het echte probleem zijn de criteria voor zelfstandigheid en dienstbetrekking en dan met name om het criterium ‘gezag’. Van zelfstandigheid kan alleen sprake zijn als gezag ontbreekt. Jurisprudentie wijst uit dat het onderscheid tussen zelfstandigheid en werken in dienstbetrekking afhankelijk is van de feiten en omstandigheden. De scheidslijn is dan ook heel dun. Een sprekend voorbeeld zijn de Post-NL arresten.

Geen wonder dat de Belastingdienst moeite heeft om vooraf akkoord te geven op de fiscale kwalificatie van de professional als zelfstandige. Met het gevreesde, logische gevolg dat het merendeel van de inhurende partijen op de rem trapt als het gaat om de inhuur van zelfstandigen.

Zoals in mijn blog ‘haastige-spoed-is-nogal-wiebes’ van oktober vorig jaar aangehaald, heeft dit negatieve effecten voor de Nederlandse economie en de concurrentiepositie van Nederland als geheel. Kritiek leveren is makkelijk. Wie met kritiek komt moet ook een alternatief aandragen. Ik heb niet de illusie de wijsheid in pacht te hebben, hierbij een eerste aanzet tot een oplossing.

Bestekstokjes

Het probleem is dat de criteria voor dienstbetrekking verouderd zijn. Het is niet meer van deze tijd. Toch heeft het er alle schijn van dat de overheid de flexibilisering probeert tegen te gaan en de arbeidsmarkt terugdrukt in een keurslijf van decennia terug. Dit is kortzichtig en onverstandig. Helemaal in een tijd waarin het voor ‘kennis’ banen niet uitmaakt waar je de werkzaamheden verricht. In Nederland of wellicht in een ander, beter faciliterend land.

Je kunt het vergelijken met een kind dat geleerd heeft om met mes en vork te eten. Deze ‘spelregels’ hebben ervoor gezorgd dat het kind thuis of in een restaurant altijd netjes eet totdat het kind een sushirestaurant binnenloopt en stokjes krijgt om mee te eten. Zo zie ik het ook in de huidige economie.

We grijpen steeds terug naar de welbekende criteria loon, arbeid en gezag en proberen iedereen in een vaste dienstbetrekking te proppen. Ondanks dat zowel de opdrachtgevers als de werkenden juist meer behoefte hebben aan flexibiliteit. Een opdrachtgever is op zoek naar een flexibele schil om efficiënter te opereren en te concurreren. En de werkenden zijn op zoek naar uitdagende klussen. Ze willen vrijheid om dit naar eigen wens in te delen.

Zie ook het artikel ‘De flexibele arbeidsmarkt is niet te stoppen’ van onze algemeen directeur Rein Buijtelaar in de bijlage van Management Team over HR-strategieën. Het huidige wettelijk kader past niet meer. De overheid dient naast het bestek ook stokjes aan te bieden.

In bepaalde beroepsgroepen ligt uitbuiting en misbruik eerder op de loer dan in andere. Antimisbruikbepalingen dienen dan ook integraal onderdeel te zijn van gewijzigde wetgeving.

Politieke zorgen

Als je goed naar de politieke agenda’s kijkt en de argumenten van de staatssecretaris beluistert dan lijken een tweetal zorgen te spelen:

  • Misbruik VAR: werknemers worden gedwongen tot status van zelfstandige zodat de grote boze werkgever geen sociale premies hoeft af te dragen en onder zijn zorgplicht uit kan komen. Met als gevolg een kostenbesparing voor deze opdrachtgever.
  • Druk op sociale stelsel: zelfstandigen betalen geen sociale premies en leveren daarom geen bijdrage aan het sociale stelsel.

Deze zorgen mogen geen reden zijn om vooruitgang te remmen. Pak in plaats daarvan deze problemen aan in de hervormingen die doorgevoerd moeten te worden.

Oplossingsrichting

De flexibilisering van de arbeidsmarkt is niet te stoppen. Dit moeten we als Nederland ook niet willen. Het is nog niet te laat. Omarm de ontwikkeling van flexibilisering, faciliteer het en leid het in goede banen om misbruik te voorkomen.

Ik ben ervan overtuigd dat dit een impuls is voor onze economie. Het verbetert de concurrentiepositie van Nederland. Het zet het door de politici gewenste imago van Nederland als innovatief en vooruitstrevend kracht bij!

Een relatief makkelijk door te voeren wijziging is meer waarde toe te kennen aan de intentie van de partijen. Net zoals in het civiele recht. Bij de beoordeling of sprake is van zelfstandigheid dient de intentie van beide partijen de doorslag te geven. Pas als hier twijfel over bestaat kan men teruggrijpen naar de welbekende criteria (loon, arbeid, gezag). Het civiele begrip dienstbetrekking vormt nu ook al de basis voor de fiscale kwalificatie (2). Een betere aansluiting op dit begrip werkt verhelderend.

Antimisbruikbepalingen

Het risico bestaat dat kwaadwillende opdrachtgevers de ‘intentie van beide partijen’ als doorslaggevend criterium gaan misbruiken. Om deze reden moet dit gepaard gaan met gedegen antimisbruikbepalingen. Dit kan bijvoorbeeld door:

  • Instellen minimumtarieven per beroepsgroep. Dit past niet helemaal in de geest van de kapitalistische vrije markt maar wel meer dan het huidige hokjes denken.
  • Informatieplicht opdrachtgever. In geval van geen dienstbetrekking geen aanspraak op sociale voorzieningen bij einde opdracht.
  • Meldpunt voor misstanden. Inclusief controles op deze misstanden en hoge boetes voor bewust misbruik.

De gevreesde druk op het sociale stelsel kan ondervangen worden door andere antimisbruikbepalingen:

  • Verplichte bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en ongevallenverzekering voor zzp’ers. Inclusief het faciliteren van een betaalbare variant voor zzp’ers.
  • Lage maar verplichte bijdrage aan sociale premies bij inzet zelfstandige. Een soort ‘zelfstandigenheffing’ bij de zelfstandige te innen of als extra heffing bij de inhuurde partij in rekening te brengen.
  • Verplichte pensioenopbouw. Een minimum percentage van de winst reserveren voor het pensioen (in eigen beheer). Hiermee wordt voorkomen dat de zzp’ers op latere leeftijd in financiële problemen komen.

Deze antimisbruikbepalingen voorzien niet alleen in een bijdrage aan het sociale stelsel. Geheel in het kader van de verzorgingsstaat voorziet het ook in maatregelen om toekomstige problemen te voorkomen.

Conclusie

De huidige discussie gaat te veel over de vervanging van de VAR door de modelovereenkomst. Het echte probleem zit hem in de criteria voor dienstbetrekking/zelfstandigheid. Het toepassen van deze criteria past niet in de huidige tijdsgeest. De criteria dienen aangepast te worden naar de huidige situatie.

Dus omarm de flexibilisering en durf voorop te lopen. Laat de intentie van beide partijen doorslaggevend zijn. Maak het mogelijk om ondernemers op staffuncties in te zetten (in gezagsverhouding). Dit maakt de bedrijven flexibeler, meer concurrerend en het voorkomt dat je mensen tegen hun wil in een arbeidsverhouding duwt. Met de gelijktijdige invoering van de juiste antimisbruikbepalingen kunnen de negatieve neveneffecten voorkomen worden.

Een duidelijke en uitvoerbare wetgeving maakt een stelsel van modelovereenkomsten overbodig. De criteria en werking wijzen voor zich en geven per definitie rechtszekerheid vooraf.

Wilt u meer informatie over de Modelovereenkomst, lees dan ook het eerder gepubliceerde whitepaper.
Mocht u vragen hebben dan kunt u uiteraard contact met mij opnemen.

Vincent van der Mark

mr. drs. Vincent van der Mark RA
financieel directeur Between

 

1. Onder deze inhurende partijen valt overigens niet alleen het bedrijfsleven maar ook de overheids zelf. De modelovereenkomsten bieden geen echte rechtszekerheid vooraf, althans niet op een effectieve en efficiënte wijze.

2. Wet op de loonbelasting 1960, Kamerstukken II 1962/63, 5380 nr. 23, p.3 (MvA)