Wet DBA update

U hebt het nieuws van afgelopen vrijdag ongetwijfeld meegekregen. Wet DBA is opgeschort ofwel de implementatieperiode van de Wet DBA is verlengd tot 1 januari 2018.

De stortvloed aan nieuwsberichten zijn vaak niet duidelijk in de consequenties van dit uitstel. Na het doornemen van de voortgangsrapportage van Staatssecretaris Wiebes en het bijbehorende advies van de Commissie Boot snappen wij wel waarom… er blijft veel onduidelijk.

Toch zijn er aanknopingspunten die we vanuit Between met u willen delen.

Impact op de huidige situatie

 • De implementatie periode wordt verlengd tot 1 januari 2018
 • De repressieve handhaving is tevens opgeschort tot 1 januari 2018

Uitzondering: Wel repressieve handhaving bij evidente kwaadwillende

Kwaadwillend is als volgt gedefinieerd: “Kwaadwillend is de opdrachtgever of opdrachtnemer die opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laat ontstaan of voortbestaan, omdat hij weet – of had kunnen weten – dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking (en daarmee een oneigenlijk financieel voordeel behaalt en/of het speelveld op een oneerlijke manier aantast)

Adviesrapport Commissie Boot

In haar adviesrapport geeft de Commissie Boot een aantal indicatoren die wijzen op Dienstbetrekking of Zelfstandigheid:

Dienstbetrekking

 • Aantal uren besteed aan de opdracht > Meer uur per week neigt naar dienstbetrekking
 • Uurtarief > Een uurtarief dat vergelijkbaar is met het bruto CAO-loon
 • Tijdsduur van de opdracht > Een lange tijdsduur wijst op dienstbetrekking
 • Aard van de werkzaamheden > De werkzaamheden behoren tot de ‘core business’ van het bedrijf
 • Omschrijving van de werkzaamheden > Algemene omschrijving van de opdracht

Zelfstandigheid

 • Aantal uren besteed aan de opdracht > Hoe minder hoe beter. Opgegeven voorbeeld: 5 uur per week/ 65 uur per kwartaal / 260 uur per jaar
 • Uurtarief > Duidelijk hogere vergoeding dan de gebruikelijke werknemersbeloning (150% bruto CAO-loon)
 • Tijdsduur van de opdracht > Een korte tijdsduur wijst op zelfstandigheid. Opgegeven voorbeeld: 6 maanden
 • Aard van de werkzaamheden > De werkzaamheden behoren niet tot de ‘core business’ van het bedrijf of specialistische werkzaamheden
 • Omschrijving van de werkzaamheden > Gedetailleerde omschrijving van de opdracht

Uiteraard zijn wij met z’n allen niet kwaadwillend. Uit ervaring weten wij dat uw bedrijf net als Between integriteit en compliancy hoog in het vaandel heeft staan. Om de schijn van kwaadwillend niet onnodig tegen ons te krijgen is het raadzaam ook in deze overgangsperiode blijvend aandacht te besteden aan bovenstaande indicatoren. Waarbij vooral de aard van de werkzaamheden, omschrijving van de werkzaamheden en het tarief van belang zijn.

Vooruitblik op mogelijke wetsaanpassing

Staatssecretaris Wiebes heeft eindelijk door dat de huidige wetgeving niet aansluit op het huidige maatschappelijke beeld van een arbeidsverhouding. Wiebes is voornemens om hier passende maatregelen voor te nemen. Twee van de drie criteria voor dienstbetrekking (‘gezagsverhouding’ en ‘vrije vervanging’) worden heroverwogen om een betere aansluiting te vinden bij het huidige maatschappelijke beeld van een arbeidsverhouding. Wiebes denkt hier nog voor de verkiezingen duidelijkheid in te verschaffen. Onze verwachting is dat dit pas na de verkiezingen zal zijn.

Opvallend is dat hierin specifiek de bovenkant van de arbeidsmarkt wordt genoemd, waarbij het criterium gezagsverhouding tot ongewenste knellende effecten leidt. Dit schept bij ons de verwachting dat voor deze gevallen een versoepeling gaat plaatsvinden. Dit wordt onderschreven door de aanbevelingen uit het rapport van de Commissie Boot. Een van de aanbevelingen van de Commissie Boot is het in ogenschouw nemen van het tarief. De commissie stelt dat als het tarief een duidelijk hogere vergoeding betreft dan de gebruikelijke werknemersbeloning er sprake is van een onafhankelijke marktpositie. Indien er sprake is van een onafhankelijke marktpositie dan moet de bedoeling van de partijen de doorslag geven, volgens de Commissie Boot. Met andere woorden: een hoog tarief is een indicatie van zelfstandigheid.

Conclusie

Het rapport verandert weinig maar er is hoop. Een volgende update vanuit Wiebes staat gepland voor april 2017. Zodra er meer bekend wordt kunt u ervan uitgaan dat wij u informeren. In de tussentijd gaat Between door met het opkomen voor de belangen van zowel zzp’ers als klanten die uiteraard zorgeloos gebruik willen maken van de diensten van zelfstandig professionals.

Meer informatie

Hebt u vragen naar aanleiding van dit bericht dan kunt u altijd contact opnemen met Between. Dit kan naar het algemene telefoonnummer 020 – 584 0857 of bel direct met uw contactpersoon.