Privacybeleid van Between

Wij gaan zorgvuldig om met uw privacy

De achtergrond en werkwijze van Between

Between1 is er van overtuigd dat de privacy van de aan haar aangeboden kandidaten, werknemers en ingehuurde professionals en bezoekers van haar website van essentieel belang is. De persoonsgegevens die u vrijwillig aan Between verstrekt worden met de grootst mogelijke zorg behandeld en beveiligd.

In dit privacy statement wordt toegelicht hoe Between omgaat met de verwerking van persoonsgegevens. Dit omvat de persoonsgegevens die u via de website van Between aan Between verstrekt als mede de persoonsgegevens die u via een andere weg aan Between heeft verstrekt.

In dit privacy statement wordt onder persoonsgegeven verstaan elk gegeven dat betrekking heeft op en, direct dan wel indirect, te herleiden is tot een identificeerbaar natuurlijk persoon.
 

Gegevensverwerking en gebruik

Over het algemeen kunt u de website van Between bezoeken/raadplegen zonder dat u persoonlijke gegevens  aan Between verstrekt.  Voor bepaalde functionaliteiten en diensten heeft Between wel persoonsgegevens van u nodig. Het verstrekken van persoonsgegevens in deze situaties is geheel vrijwillig. Mocht u ervoor kiezen de gewenste persoonsgegevens niet te verstrekken dan kan dit wel als gevolg hebben dat u geen optimaal gebruik kan maken van bepaalde aangeboden functionaliteiten en diensten, zoals de mogelijkheid om pro-actief in te schrijven op en geinformeerd te worden over (toekomstig) vacante functies.

De persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken zijn afhankelijk van de verschillende typen dienstverlening die u van Between afneemt.

Bij aanmelding voor (toekomstig) vacante functies

Indien u zich aanmeldt voor een vacante of in de toekomst vacante functie dan heeft Between onder andere de volgende gegevens van u nodig: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, werkervaring, opleidingsgegevens, tariefs en/of salarisgegevens.

Between verwerkt deze persoonsgegevens om uw geschiktheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar een opdracht of arbeidsovereenkomst en u hier actief over te informeren.

Bij inhuur en/of aangaan van een arbeidsovereenkomst

Indien u een arbeidsverhouding aangaat met Between of op een andere wijze door Between wordt ingezet bij een van onze klanten (doorlening) dan heeft Between onder andere de volgende gegevens van u nodig: uw naam, adres, postcode, woonplaats, geslacht, geboortedatum en plaats, BSN, soort identeitsbewijs en kenmerken van het identiteitsbewijs, verblijfsvergunning, telefoonnummer, e-mailadres, bankgegevens, werkervaring, opleidingsgegevens, tariefs en/of salarisgegevens.

Between verwerkt deze persoonsgegevens ten behoeve van een goede uitvoering van de overeengekomen dienstverlening (inhuur- dan wel arbeidsovereenkomst) en naleving van de daaraan gerelateerde wettelijke voorschriften.
 

Bijzondere persoonsgegevens

Between verwerkt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens als dat nodig is om aan haar wettelijke vereisten te voldoen, voorzover daar expliciet toestemming voor is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtends de wet. Onder bijzondere persoonsgegevens wordt verstaan gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, lidmaatschap van een vakvereniging strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.
 

Verstrekken gegevens aan derden

Between kan uw gegevens verstrekken aan derden en wij zijn daar soms zelfs wettelijk toe verplicht. Denk bij derden aan opdrachtgevers/klanten van Between. Wij delen uw gegevens alleen aan deze derden ten behoeve van de met uw overeengekomen doeleinden.

Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens delen met de overheid of wetshandhavingsinstanties en toezichthouders indien de wet dit vereist.
 

Recht op inzage en correctie of verwijdering van gegevens

Als kandidaat, professional, leverancier of opdrachtgever heeft u toegang tot uw eigen gegevens. Een deel van deze gegevens kunt uzelf op ieder gewenst moment wijzigen. Als u inzage wil in uw totale persoonsgegevens verwerking en/of wilt wijzigen dan wel verwijderen dan kunt u contact opnemen met ons via uw contactpersoon bij Between.

Ook als werknemer heeft u recht op inzage en wijziging van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact op nemen met uw contactpersoon bij Between.
 

Beveiliging

Between heeft passende organisatorische en technische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking en/of het verlies van deze gegevens.
 

Gegevens websitebezoekers

Van bezoekers aan de website van Between worden algemene gegevens bijgehouden. Door het verzamelen van deze bepaalde gegevens, zoals het aantal bezoekers, opgevraagde pagina's, etc., brengen wij de voorkeuren en interesses van onze bezoekers in kaart. Het doel is om ons totale dienstenpakket en informatieaanbod zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen van onze bezoekers. Het betreft hier uitsluitend om cijfermatige gegevens waarvoor de identiteit van de bezoeker niet van belang is.
 

Websites van derden

Onze website kan links bevatten naar websites van andere partijen. Wees u zich ervan bewust dat de eigenaren en exploitanten van deze websites hun eigen privacy beleid hebben. Between accepteert geen enkele vorm van verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor deze reglementen. Wij raden u aan uzelf op de hoogte stellen van het privacybeleid van de betreffende website alvorens u persoonlijke gegevens invoert op deze websites van derde partijen.
 

Wijzigingen in ons privacybeleid

Between kan ten alle tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in dit privacybeleid. Het meest actuele beleid is te allen tijde raadpleegbaar op de website van Between.

Deze versie is voor het laatst aangepast op 5 januari 2017


[1] Onder Between wordt verstaan Between Holding BV en haar dochtermaatschappijen, waaronder Between BV, Between Belgium bvba en Between HR Solutions BV.